...
Mika Tubinshlak. Translation, ?
Vadim Astrakhan. Performance, 2017